Сторінки

понеділок, 2 лютого 2015 р.

ДОНЦІ ТА ЗАПОРОЖЦІ - БРАТИ ЧИ ВОРОГИ?

Чим запорізьке козацтво відрізнялося від донського? У давні часи допетровські практично нічим і завжди 

надавали один одному підтримку.

 
    З появою Імперії найбільш сильно пішов поділ в тому кому і як служать козацькі товариства.

 
    В Україні, яку тоді називали Малоросією (з причини того, що Мала Русь тобто Вихідна. звідки вона 

почала розширюватися до Великої) козаки особливо Запорізька січ, завжди були на сторожі народу.


Була й інша частина, яка прагнула піти до кого завгодно в служіння і звалася реєстровим військом. 


   Договір, який підписав Хмельницький з царем свідчив про козацькі вольності і спільні дії проти спільних

 ворогів. Не дарма оригінал договору досі не показали, а тільки пізніші перекази. Такі договори 

укладалися з обранням кожного нового Гетьмана і підписувалися не ним одним, а й усіма

 полковниками. Один з таких договорів підписував і мій предок в 1669 році.


    При цьому паралельно існувала Запорізька січ, яка ніяких договорів не підписувала а лише часом 

допомагала бороти ворога разом з реєстровцями і була вільною, і мала свою землю, і управляла нею на

 свій розсуд. 


   Після завоювання Криму Запорізька січ була знищена і запорожці розбрелися по околицях Росії, а хто і 

далі пішов завойовувати для Росії Кавказ, та Сибір

 
   Так замість запорізького війська з'явилося Чорноморське, а після і Кубанське і Терське і всі інші.

 
   У той же час останній кошовий отаман Запорізької січі Калнишевський гнив в казематах Соловков ... 

    Що ж було з Донським військом? 

    Донське, після розгрому Пугачова Суворовим, було майже повністю знищене у вільному вигляді, як

 було воно раніше. Що залишилися в живих були підпорядковані імператору і поступово позбавлені 

більшої частини привілеїв аж до виборності отамана, останній отаман вибраний за звичаєм козацьким у 

донців був Платов (перепоховання моїм предком в Новочеркаську).

 
    Далі служба народу була повністю замінена на службу царю и отечеству, що по суті означало

 імператору і його родині. Саме тому імператорські нащадки і ставилися згодом командувати козаками 

... 
    Щоб поширити цю владу на всіх козаків поступово в Кубанському війську (що було з прямих нащадків 

запорожців) на всіх станицях ставилися, а не вибиралися отамани з числа донців. Так одночасно

 проводилася і русифікація і знищувалася пам'ять про Запорізьку січ, і ті вольності, що були в першому 

договорі.

 
    Дійшло до того, що лише на станиці Полтавській отаманом був нащадок запорожців, а далі і того не 

стало

... 
    Так що підміна служби народу на службу імператору відіграла велику роль в поділі козаків і закріпило

 його на століття.

 
    Це розділення зараз і дозволило нацькувати донських нинішніх і нащадків запорожців, що забули

 Звичай, на нащадків запорожців, що цей Звичай виконують дотепер і стоять на боці народу, стояли на 

Майдані і стоять зараз в Україні проти олігархів і бандитів ...


Чем запорожское козачество отличалось от донского? В давние времена допетровские  практически ничем  и всегда оказывали друг другу поддержку.
    С появлением Империи наиболее сильно пошло разделение в том кому и как служат козацкие товарищества.
    В Украине, которую тогда называли Малоросией( по причине того, что Малая Русь то есть Исходная. откуда она начала расширяться до Великой) козаки особенно Запорожская сечь , всегда были на страже народа. Была и другая часть, которая стремилась пойти к кому угодно в услужение и звалась реестровым войском.
   Договор, который подписал Хмельницкий с царем гласил о козацких вольностях и совместных действиях против общих врагов. Не даром оригинал договора до сих пор не показали, а только позднейшие пересказы. Такие договора укладывались с избранием каждого нового Гетьмана и подписывались не им одним, а и всеми полковниками. Один из таких договоров подписывал и мой предок в 1669 году.
    При этом паралельно существовала Запорожская сечь, которая никаких договоров не подписывала а лишь временами помогала бороть врага вместе с реестровцами и была вольной, и имела свою землю, и управляла ею на свое усмотрение.
   После завоевания Крыма Запорожская сечь была уничтожена и запорожцы разбрелись по окраинам России, а кто и дальше пошел завоевывать для России Кавказ.
   Так вместо запорожского войска появилось Черноморское, а после и Кубанское, и Терское, і вес другие.
   В то же время последний кошевой отаман Запорожской сечи Калнышевский гнил в казематах Соловков...
    Что же было с Донским войском?
    Донское, после разгрома Пугачева Суворовым, было почти полностью уничтожено в вольном виде, как было оно раньше. Оставшиеся в живых были подчинены императору и постепенно лишены большей части привилегий, вплоть до выборности отамана, последний отаман выбраный по обычаю козацкому у донцов был Платов(перезахороненый моим предком в Новочеркасске).
    Дальше служба народу была полностью заменена на службу царю и отечеству, что по сути означало императору и его семье. Именно поэтому императорские отпрыски и ставились впоследствии командовать казаками...
    Чтобы распространить эту власть на всех казаков постепенно в Кубанском войске(что было из прямых потомков запорожцев) на всех станицах ставились, а не выбирались атаманы из числа донцов. Так одновременно проводилась и русификация и уничтожалась память про Запорожскую сечь, и те вольности, что были в первом договоре.
    Дошло до того, что лишь на станице Полтавской атаманом был потомок запорожцев...
    Так что подмена службы народу на службу императору сыграла большую роль в разделении казаков и закрепило его на века.
    Это разделение сейчас и позволило натравить донских нынешних и потомков запорожцев, что забыли Звычай, на потомков запорожцев, что этот Звычай выполняют до сих пор и стоят на стороне народа, стояли на Майдане и стоят сейчас в Украине против олигархов и бандитов...


Немає коментарів:

Дописати коментар