Сторінки

середа, 27 лютого 2013 р.

Революція, засіб втілення конституційної норми "Народ здійснює владу безпосередньо", коли влада не дотримується Конституції!

Знайшов сьогодні дуже цікаву підборку статей Конституції України і дав свій головний аргумент у заголовку.

Далі від автора...

 • Робота серед української спільноти ґрунтується на:

  1. Конституції України:
  - Стаття 5. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
  - Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
  - Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів…
  Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян.
  - Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами…
  - Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

  2. Законі України «Про органи самоорганізації населення» від 11.07.2001 № 2625-III:
  - Стаття 3, пункт 2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети.
  - пункт 3. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:
  1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення …;
  2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів …;
  3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку … території, … місцевих програм.
  - Стаття 14, пункт 1. Органу самоорганізації населення у межах території його
  діяльності під час його утворення можуть надаватися такі повноваження:
  1) представляти … інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;
  2) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих місцевими референдумами;
  3) вносити … пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку … адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;
  4) організовувати … участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;
  5) організовувати … участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування …;
  6) здійснювати контроль за якістю …, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених … у … будинках ремонтних робіт;
  7) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, …;
  8) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування …;
  9) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду …;
  10) сприяти … правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;
  11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;
  12) вести облік громадян …, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;
  13) сприяти депутатам … в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян …;
  14) інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення ….
  Примітка: У практиці роботи ОСН також:
  - укладають договори щодо вирішення питань, які мають важливе значення для територіальної громади;
  - беруть участь власними ресурсами у створенні фінансово-кредитних установ;засновують малі підприємства (кооперативи) для надання побутових та ремонтних послуг;
  - вносять пропозиції щодо створення об’єктів комунально-побутового та суспільно-корисного значення;
  - погоджують кандидатури на посади керівників підприємств торгівлі, громадського харчування й побутового обслуговування населення;
  - здають в оренду приміщення, будинки, споруди, що передані на їх баланс.
  - Стаття 16, пункт 1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації
  населення є: кошти відповідного місцевого бюджету,… добровільні внески фізичних і юридичних осіб; …інші надходження…
  - Стаття 17. Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є майно, передане йому радою в оперативне управління
  - Стаття 23. …керівник і секретар цього органу можуть працювати в ньому на постійній основі з оплатою їх праці

  3. Затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 Типовому положенні про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації.
  - Пункт 3. Основними завданнями громадської ради є:
  створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
  здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;
  сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

  4. Затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики:
  - Пункт 6. Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю
  - Пункт 7. Громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об'єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, … (..інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо органу виконавчої влади.
  У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов'язково.

  5. Законі України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI:
  - Стаття 7, пункт 1. Засновниками громадської організації можуть бути … особи … які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої … - 14 років;
  - пункт 2. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії…
  - пункт 3. Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи.
  - Стаття 9, пункт 1. Утворення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом.
  - Стаття 21, пункт 2. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право:
  - 2) здійснювати … підприємницьку діяльність безпосередньо, … або через … юридичні особи (товариства, підприємства)…
  - 3) засновувати … засоби масової інформації;
  - пункт 3. Громадське об'єднання …, створена ним юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення
  - Стаття 23, пункт 1 Громадські об'єднання … мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів

  6. Законі України «Про звернення громадян» від 2.10.1996 N 393/96-ВР
  - Стаття 20. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. … загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.
  7 . Законі України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI
  - Стаття 19, пункт 2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
  - пункт 3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
  - Стаття 20, пункт 1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

  Примітка: Правову основу роботи серед громадянського суспільства доповнюють закони «Про волонтерську діяльність», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «Про правові засади цивільного захисту», інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

Немає коментарів:

Дописати коментар